Skip to content

73. Set Matrix Zeroes

https://leetcode.com/problems/set-matrix-zeroes/

js
/**
 * @param {number[][]} matrix
 * @return {void} Do not return anything, modify matrix in-place instead.
 */
var setZeroes = function(matrix) {
 var resetRow = false
 var resetCol = false

 for (let i = 0; i < matrix[0].length; i++) {
  if (matrix[0][i] === 0) {
   resetRow = true
   break
  }
 }

 for (let i = 0; i < matrix.length; i++) {
  if (matrix[i][0] === 0) {
   resetCol = true
   break
  }
 }

 for (let i = 1; i < matrix.length; i++) {
  for (let j = 1; j < matrix[i].length; j++) {
   if (matrix[i][j] === 0) {
    matrix[i][0] = 0
    matrix[0][j] = 0
   }
  }
 }

 for (let i = 1; i < matrix.length; i++) {
  for (let j = 1; j < matrix[i].length; j++) {
   if (matrix[i][0] === 0 || matrix[0][j] === 0) {
    matrix[i][j] = 0
   }
  }
 }

 if (resetRow) {
  for (let i = 0; i < matrix[0].length; i++) {
   matrix[0][i] = 0
  }
 }

 if (resetCol) {
  for (let i = 0; i < matrix.length; i++) {
   matrix[i][0] = 0
  }
 }
}
py
class Solution(object):

  def setZeroes(self, matrix):
    """
    :type matrix: List[List[int]]
    :rtype: void Do not return anything, modify matrix in-place instead.
    """
    resetRow = resetCol = False

    for i in range(len(matrix[0])):
      if matrix[0][i] == 0:
        resetRow = True
        break

    for i in range(len(matrix)):
      if matrix[i][0] == 0:
        resetCol = True
        break

    for i in range(1, len(matrix)):
      for j in range(1, len(matrix[i])):
        if matrix[i][j] == 0:
          matrix[i][0] = matrix[0][j] = 0

    for i in range(1, len(matrix)):
      for j in range(1, len(matrix[i])):
        if matrix[i][0] == 0 or matrix[0][j] == 0:
          matrix[i][j] = 0

    if resetRow:
      for i in range(len(matrix[0])):
        matrix[0][i] = 0

    if resetCol:
      for i in range(len(matrix)):
        matrix[i][0] = 0